Όροι και προϋποθέσεις - Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων

H εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» – εφεξής «Bacacos Nails» – σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, απλών και ευαίσθητων τα οποία συλλέγονται μέσω της παρούσας Εφαρμογής για την υποβολή στοιχείων επικοινωνίας («Φόρμα Επικοινωνίας») ή βιογραφικού σημειώματος («Φόρμα Βιογραφικού») πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός «GDPR» και εθνική νομοθεσία) και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και ΥΠΔ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα στη διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 3, Ομόνοια (5ος όροφος πάνω από το φαρμακείο Μπακάκος) και τηλέφωνο 210 522 6443 («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση info@bacacosnails.gr 

2. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, απλά και ευαίσθητα, που εσείς μας παρέχετε όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας. Τα Δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν εκτός από το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, φύλο, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ. καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας κοινοποιήσετε.
(«Δεδομένα»).

3. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του αρχείου που αποστέλλετε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας για λόγους εξυπηρέτησής σας ή για ενδεχόμενη εργασία στα Bacacos Nails. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR). Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού GDPR.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας ώστε αυτά να ταυτίζονται με τα αληθή στοιχεία σας για οποιεσδήποτε σχετικές μελλοντικές θέσεις προκύψουν. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας σε μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα τότε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

4. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τον προαναφερθέντα σκοπό και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Tα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών που ανήκει η εταιρεία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες εταιρείες οι οποίες εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργαστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποκλειστικά για τον σκοπό της διερεύνησης της πιθανότητας σύναψης εργασιακής σχέσης με την εταιρεία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» ή άλλη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, ενεργώντας ως εκτελούσες την επεξεργασία.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται.

5. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του κανονισμού GDPR όπως, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους, Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένες προσωπικές καταστάσεις που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες από την υφιστάμενη σχέση με τον ΥΠΔ ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/ . Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Σημαντική σημείωση:

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η Εταιρία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016)

Επιλέγοντας την αποστολή βιογραφικού, επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις αναφορές αυτής της δήλωσης και συναινείτε με τον τρόπο που τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.

Ευκαιρίες καριέρας