Ανακοινώσεις
 


 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΓΣ 10-10-2020
Μεγέθυνση

Εκτύπωση
   

Φόρμα ενδιαφέροντος

Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. μετόχων – κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών – της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»

σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε.  12/01/Β/86/12

----------------------------------

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ:224401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας – κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών – σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την δεκάτην (30ην) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. εις τα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 3, 6ος όροφος, γραφείο 1,  για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

  1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2019 έως 31/12/2019, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως.

 

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από  κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση  της Εταιρείας κατά την υπόλογη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

 

 

     3.   Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα  που εδρεύει στην Ελλάδα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας και τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα

 

 

Αθήνα,  31 Ιουλίου 2020

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 
<< Επιστροφή << Προηγούμενη | >>