Ανακοινώσεις
 


 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤ. ΓΣ Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣΑ.Ε
Μεγέθυνση

Εκτύπωση
   

Φόρμα ενδιαφέροντος

Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. μετόχων – κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών – της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε.  12/01/Β/86/12

----------------------------------

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας – κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών – σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την δωδεκάτη (12η) Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. εις τα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αγ.Κωνσταντίνου 3 6ος όροφος γραφείο 1, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα μόνο : «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία, κατΆ άρθρον 20 παρ. 2 του καταστατικού της»

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα  που εδρεύει στην Ελλάδα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας και τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

 

                                                                           Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
<< Επιστροφή << Προηγούμενη | Επόμενη >>